Informatie voor innovators

ParkinsonNL ondersteunt en initieert innovaties die de kwaliteit van leven en zorg voor personen met de ziekte van Parkinson en parkinsonisme verbeteren. Financiering van deze innovaties kan aangevraagd worden binnen de daarvoor bestemde innovatiecall van ParkinsonNL.

De ambities en doelen van ParkinsonNL met betrekking tot innovatie, vallen binnen de kaders van de Agenda voor Onderzoek en Innovatie van de Parkinsonalliantie Nederland. Innovators die via onze call financiering ontvangen, dragen daarom bij aan het versneld stappen zetten om de doelen te behalen zoals die gedefinieerd zijn in deze agenda, zijnde:

  1. preventie: het verminderen van het aantal mensen met parkinson;
  2. het allereerst afremmen, vervolgens stopzetten en uiteindelijk genezen van de ziekte;
  3. het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met parkinson.

Subsidie aanvragen

Momenteel is ParkinsonNL druk bezig met het opzetten van haar eerste innovatiecall. De verwachting is dat deze in het derde kwartaal van 2022 opengesteld zal worden. Tot die tijd is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen.

Op de innovatiesubsidies zijn onze subsidievoorwaarden van toepassing. Download hier de Algemene Subsidievoorwaarden ParkinsonNL. Voor het selectieproces worden wij geadviseerd door onze (in oprichting zijnde) maatschappelijke adviesraad (MAR).

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor het (drukken van) proefschriften, bezoeken aan nationale en internationale congressen en bijeenkomsten en (buitenlandse) stages of fellowships.

Rapportageformulieren

Subsidieontvangers zijn verplicht om over hun innovatieproject te rapporteren, zoals vermeld in de toekenningsbrief. Voor het aanleveren van de voortgangsrapportage en eindrapportage vragen wij gesubsidieerden gebruik te maken van de standaardformulieren:

Voortgangsrapportage ParkinsonNL
Eindrapportage ParkinsonNL

Ingevulde formulieren dienen uiterlijk op de in de toekenningsbrief aangegeven datum aangeleverd te worden bij Rik Nijskens via rik.nijskens@parkinson.nl.

Vergoeding ParkinsonNEXT bijdrage

Onderzoekers en innovators die gebruik (willen) maken van de diensten van ParkinsonNEXT voor hun reeds gefinancierde project, kunnen hiervoor bij ParkinsonNL een schriftelijk verzoek tot vergoeding indienen met het formulier Aanvraag Subsidie Samenwerking ParkinsonNEXT (binnenkort beschikbaar), via rik.nijskens@parkinson.nl

Voor overige vragen over innovatiesubsidies, kun je contact opnemen met Rik Nijskens via rik.nijskens@parkinson.nl.