Informatie voor onderzoekers

ParkinsonNL ondersteunt en initieert wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonisme, van fundamenteel tot klinisch onderzoek. Onderzoekers die onderzoek doen naar de preventie, behandeling en de verbetering van zorg kunnen bij ParkinsonNL subsidie aanvragen binnen de daarvoor bestemde onderzoekscall.

De ambities en doelen van ParkinsonNL met betrekking tot onderzoek, vallen binnen de kaders van de Agenda voor Onderzoek en Innovatie van de Parkinsonalliantie Nederland. Onderzoekers die via onze call financiering ontvangen, dragen daarom bij aan het versneld stappen zetten om de doelen te behalen zoals die gedefinieerd zijn in deze agenda, zijnde:

  1. preventie: het verminderen van het aantal mensen met parkinson;
  2. het allereerst afremmen, vervolgens stopzetten en uiteindelijk genezen van de ziekte;
  3. het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met parkinson.

Subsidie aanvragen

Momenteel is ParkinsonNL druk bezig met het opzetten van haar eerste onderzoekscall. De verwachting is dat deze medio 2022 opengesteld zal worden. Tot die tijd is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen. Op de onderzoeksubsidies zijn onze subsidievoorwaarden van toepassing. Download hier de Algemene Subsidievoorwaarden ParkinsonNL. Voor het selectieproces worden wij geadviseerd door onze (in oprichting zijnde) wetenschappelijke adviesraad (WAR).

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor het (drukken van) proefschriften, bezoeken aan nationale en internationale congressen en bijeenkomsten en (buitenlandse) stages of fellowships.

Rapportageformulieren

Onderzoekers die subsidie hebben ontvangen van ParkinsonNL zijn verplicht om over hun onderzoek te rapporteren, zoals vermeld in de toekenningsbrief. Voor het aanleveren van de voortgangsrapportage en eindrapportage vragen wij gesubsidieerden gebruik te maken van de standaardformulieren:

Voortgangsrapportage ParkinsonNL
Eindrapportage ParkinsonNL

Ingevulde formulieren dienen uiterlijk op de in de toekenningsbrief aangegeven datum aangeleverd te worden bij Rik Nijskens via rik.nijskens@parkinson.nl.

Vergoeding ParkinsonNEXT bijdrage

Onderzoekers die gebruik (willen) maken van de diensten van ParkinsonNEXT voor hun reeds gefinancierde onderzoek, kunnen hiervoor bij ParkinsonNL een schriftelijk verzoek tot vergoeding indienen met het formulier Aanvraag Subsidie Samenwerking ParkinsonNEXT (binnenkort beschikbaar), via rik.nijskens@parkinson.nl

Voor overige vragen over onderzoekssubsidies, kun je contact opnemen met Rik Nijskens via rik.nijskens@parkinson.nl.